Recyklácia

Naša firma podniká v oblasti nakladania s odpadmi na základe legislatívnych predpisov špecifikujúcich právne normy pre nakladanie s odpadmi a ďalších vykonávajúcich predpisov nadväzujúcich hlavne na základný zákon č. 223/2001 Zbierky zákonov z 15. mája 2001 o odpadoch.


Hlavný dôraz je kladený na recykláciu stavebných odpadov ako aj dreva, pri súčasnom zabezpečení nadväzných činností ako je: manipulácia, preprava, separácia, za účelom zhodnocovania.

Filozofia firmy Geobau sa stotožňuje s environmentálnym cítením. Cieľom recyklačných prác je prispievať k šetreniu prírodných zdrojov, keďže recyklovaním vzniká stavebný materiál, ktorý sa ďalej môže využívať v cestárstve a stavebníctve.

Firma Geobau s. r. o. je držiteľom oprávnení na nakladanie a prepravu iného ako nebezpečného odpadu vrámci Slovenskej republiky. Zber odpadov zabezpečujeme priamo od dodávateľov našimi vozidlami, ktoré spĺňajú požiadavky na prepravu odpadov.